این مپ و نقشه یکی از کارامدترین نقشه های ساختمان مرکزی 10 هست که از یک شکل و شمایل هزارتو مانند الگو گرفته شده که میشه گفت مثل فیلم هاست !

این نقشه به مدت چند ماه است که در لیگ مستر جواب داده و با ساختاری هوشمندانه باعث میشه که منابع شما به صورت حد اکثر حفظ بشن


نقشه کلی:


هسته:


حفاظت از منابع:


مرحله نهایی:


تله ها و دیوارچین: